Regulamin serwisu

Regulamin serwisu www.szczawnica-park.pl

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, dalej Regulamin, określa zasady korzystania z serwisu dostępnego pod adresem: www.szczawnica-park.pl, dalej Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem tego Serwisu.
 2. Serwis prowadzony jest przez Apartamenty Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres siedziby rejestrowej i handlowej: 02-997 Warszawa, ul. Ruczaj 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000423735, NIP 9512357075, REGON 146162531, adres e-mail: biuro@szczawnica-park.pl, dalej Spółka.
 3. W celu skontaktowania się ze Spółką można skorzystać także z formularza kontaktowego, w przypadku udostepnienia takiego formularza na stronie Serwisu.

 

II. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Usługi świadczone przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu umożliwiają:
 2. dostęp do informacji na temat realizowanej przez Spółkę inwestycji związanej z budową oraz uruchomieniem Hotelu Szczawnica Park wraz z apartamentami w systemie Condo w Szczawnicy, dalej Inwestycji,
 3. dostęp do danych kontaktowych Spółki oraz możliwość skontaktowania się ze Spółką.
 4. Spółka prowadzi Serwis zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem.
 5. Osoby korzystające z Serwisu, dalej Użytkownicy, mogą bezpłatnie przeglądać treść Serwisu. Przeglądanie treści nie wymaga rejestracji.
 6. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w Serwisie należy poczytywać wyłącznie jako zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w celu zawarcia ewentualnej umowy zakupu apartamentu w Inwestycji– nie stanowią one zapewnienia osiągnięcia określonych rezultatów ekonomicznych, ani też nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Warunki nabycia apartamentów w Inwestycji są ustalane i określane w umowie sprzedaży uzgodnionej indywidualnie przez strony umowy.
 7. Serwis jest przeznaczony dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby w wieku od 13 lat do 18 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo, mogą korzystać z Serwisu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
 8. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz dostęp do przeglądarki internetowej typu Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, itp .
 9. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu poprzez opuszczenie stron Serwisu.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, a także z przepisami obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, jak również w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw Spółki. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie.
 11. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od działań, które mogą utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu.
 12. Spółka może zamieszczać w Serwisie informacje, a także reklamy oraz inne elementy promocji towarów i usług osób trzecich. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których prowadzą linki (odnośniki) z Serwisu. Umieszczenie linku (odnośnika) nie jest potwierdzeniem związku Serwisu ze stroną, do której on kieruje, z wyłączeniem tych, które regulują odrębne umowy.
 13. Spółka dokłada starań, aby Serwis działań poprawnie, ale nie gwarantuje jego ciągłej dostępności. Spółka może czasowo zawiesić działanie Serwisu, w szczególności w sytuacji, gdy będzie to konieczne w celu poprawy działalności Serwisu lub usunięcia awarii.
 14. Spółka ma prawo wprowadzania zmian na stronie Serwisu. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów Serwisu, w tym m.in. przedstawionych na stronie rodzajów apartamentów, ich powierzchni, umiejscowienia, wyposażenia oraz dostępności. Spółka również prawo do usunięcia lub zmiany informacji prezentowanych na stronie Serwisu.

 

III. Własność intelektualna

 1. Adres Serwisu, a także zawartość Serwisu stanowią przedmiot odpowiednich praw na dobrach niematerialnych (przedmiot prawa autorskiego, przedmiot praw ochronnych do znaków towarowych, itp.) oraz są chronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 2. Wszelkie pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób treści zawartych w Serwisie jest zabronione.

 

IV. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu

    1. Spółka ostrzega, że korzystanie z Serwisu przy przesyłaniu danych z wykorzystaniem publicznej sieci Internet wiąże się z możliwością wystąpienia zagrożeń i ryzyka, m.in.:

  1. ryzyka przechwycenia transmisji danych przez osoby trzecie,
  2. ryzyka podszycia się przez osoby trzecie pod Spółkę.
    1. Użytkownik powinien zabezpieczyć komputer oraz inne urządzenia służące do korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez odpowiednie oprogramowanie antywirusowe, włączoną zaporę sieciową (tzw. firewall), a także oprogramowanie przeciwdziałające złośliwym programom, m.in. tzw. trojanom, służącym do nieuprawnionego pozyskiwania danych oraz weryfikujące autentyczność wyświetlanych stron internetowych i przeciwdziałające wyłudzeniu informacji.
    2. Użytkownik powinien również na bieżąco sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ błędy w zainstalowanym oprogramowaniu są często używane do nieuprawnionego pozyskiwania danych lub przejęcia kontroli nad urządzeniem. Producenci oprogramowania starają się eliminować takie zagrożenia za pomocą aktualizacji.

 

V. Reklamacje

 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnienia przysługujące Użytkownikowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może zgłaszać do Spółki wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu.
 2. Reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Spółki wskazany w pkt I.2 Regulaminu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu w przypadku udostepnienia takiego formularza na stronie Serwisu.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
 1. dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej),
 2. przedmiot reklamacji,
 3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 1 (jednego) miesiąca od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.
 2. Spółka w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Użytkownik może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

VI. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

VII. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Spółka. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Serwisu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
  2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Spółki oraz na stronie .
  3. Spółka powiadomi Użytkowników w przypadku zmian niniejszego Regulaminu poprzez ich ogłoszenie na stronie Serwisu oraz wysłanie wiadomości e-mail do Użytkowników, którzy podali e-mail w związku z korzystaniem z Serwisu na adresy wskazane przez Użytkowników. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na usługi świadczone w ramach Serwisu przed datą wejścia w życie zmian.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku.